Službeni internet portal Varaždinska županija

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje

Ljubica Božić
Pročelnica
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje
T: +385 42 394 101

 

 • obavlja poslove iz područja zdravstvene zaštite i javnog zdravlja,
 • prati poslovanje županijskih zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi te predlaže mjere u svrhu poboljšanja uvjeta njihova poslovanja,
 • predlaže rješenja za pitanja koja proizlaze iz položaja Županije kao osnivača tih ustanova, poglavito u upravljanju i raspolaganju nekretninama ustanova i davanju suglasnosti na statute ustanova,
 • utvrđuje kriterije, mjerila i način financiranja decentraliziranih funkcija u području zdravstvene zaštite i socijalne skrbi,
 • obavlja poslove oko korištenja sredstava za decentralizirane financiranje županijskih zdravstvenih i socijalnih ustanova,
 • predlaže programe i mjere za ostvarivanje višeg standarda zdravstvene zaštite i socijalne skrbi stanovništva,
 • provodi projekte sufinancirane iz fondova Europske unije i državnih tijela i surađuje sa županijskim ustanovama zdravstva i socijalne skrbi u prijavi, izradi i praćenju tih projekata koje provode ustanove,
 • obavlja stručne poslove oko izrade i donošenja strateških dokumenata iz nadležnosti Odjela,
 • rješava u prvom stupnju u upravnom postupku za utvrđivanje ispunjenosti minimalnih uvjeta socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama, osobama s invaliditetom, beskućnicima te usluga pomoći u kući fizičkih osoba kao profesionalne djelatnosti i za priznavanje prava na naknadu troškova ogrjeva,
 • rješava u prvom stupnju u upravnom postupku o pravu na novčanu pomoć, sukladno posebnoj odluci,
 • rješava u drugom stupnju, po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela i gradova i općina iz područja socijalne skrbi, u skladu sa zakonom,
 • obavlja poslove oko davanja koncesija za obavljanje javno zdravstvene službe na području Županije,
 • obavlja poslove za radna tijela Županije koja se, sukladno posebnim propisima, osnivaju za područje zdravstvene zaštite i socijalne skrbi,
 • organizira manifestacije i sajmove vezane uz zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, a koji su od posebnog značaja za Županiju,
 • surađuje s udrugama u provedbi djelatnosti od interesa za opće dobro u područjima iz djelokruga Upravnog odjela,
 • obavlja stručne i organizacijske poslove za tijela Županije za razvoj civilnog društva i unapređuje suradnju s nevladinim i civilnim udrugama te predlaže mjere i aktivnosti za njihov razvoj,
 • pomaže radu Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i potiče razvoj na zakonskoj i programskoj razini.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo hrvatske branitelje obavlja i povjerene poslove: 

 • rješava o statusnim i drugim pitanjima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: hrvatski branitelji) i članova njihovih obitelji, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja, stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji,
 • rješava o zaštiti civilnih žrtava Domovinskog rata, zaštiti sudionika, vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija i članova njihovih obitelji,
 • pribavlja stručno mišljenje ovlaštene zdravstvene ustanove o pojavi bolesti i/ili pogoršanja bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, nalaze i mišljenja tijela nadležnog za vještačenje o uzroku i postotku oštećenja organizma,
 • rješava o pravu na doplatak za njegu i pomoć druge osobe, pravu na ortopedski doplatak, na doplatak za pripomoć u kući odnosno uslugama osobe za pružanje njege i pomoći, o nesposobnosti za privređivanje, ostvarivanju prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji,
 • izvješćuje i poziva članove obitelji nestalih hrvatskih branitelja i civilnih žrtava iz Domovinskog rata na identifikaciju posmrtnih ostataka, rješava o pravu na troškove grobnog mjesta, troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti, o pravu na jednokratnu novčanu pomoć nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja nestalog hrvatskog branitelja umrlim,
 • rješava o pravu na jednokratnu novčanu  pomoć  zbog  nemogućnosti  podmirenja osnovnih životnih potreba, o pravu na  besplatni  topli  obrok  i  ostalim  pravima, sukladno posebnim zakonima,
 • obavlja radnje oko organizacije obilježavanja blagdana, spomendana i drugih svečanosti u čast stradalih hrvatskih branitelja i civila,
 • vodi evidenciju i sastavlja propisane izvještaje o broju korisnika po pojedinačnim pravima, obavlja poslove obračuna i isplate novčanih sredstava temeljem prava korisnika po odredbama posebnih zakona, vodi evidencije isplata i povrata sredstava,
 • izdaje potvrde o statusu vojnog invalida iz Domovinskog rata i člana obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja, o statusu civilnog invalida rata, ratnog i mimodopskog vojnog invalida rata, kao i potvrde o novčanim primanjima isplaćenim temeljem posebnih zakona,
 • rješava o priznavanju prava na obvezno zdravstveno osiguranje  zdravstveno neosiguranim osobama nesposobnim za samostalan život  i  rad  i koje  nemaju  sredstva za uzdržavanje,
 • izdaje potvrde o uzdržavanju i obiteljskom statusu,
 • izdaje objave za povlaštenu i besplatnu vožnju invalidnim osobama i  njihovim pratiteljima i objave za povlašteni prijevoz,
 • izdaje odobrenja za  prikupljanje  i  pružanje  humanitarne  pomoći,  provedbu humanitarne akcije, rješava o uplati  neutrošenih  sredstava  humanitarne  akcije,  prikuplja i publicira izvješća i vodi evidencije o humanitarnim akcijama i pomoći,
 • rješava o osnivanju, registraciji, pravnom položaju i prestanku postojanja udruga, vodi registar i upisuje promjene u registar udruga Republike Hrvatske vodi zbirku isprava udruga te izdaje potvrde iz istih, provodi nadzor nad radom udruga i postupak likvidacije i brisanja udruga iz registra i obavlja sve navedene poslove za strane udruge,
 • vodi evidenciju kolektivnih ugovora i njihovih promjena sa zbirkama isprava,  vodi registar udruga sindikata i poslodavaca sa zbirkama isprava te izdaje rješenja odnosno izvatke o upisu, upisu promjena i brisanju iz registra,
 • vodi registar zaklada i stranih zaklada za područje Županije, upisuje osnivanje, promjene, prestanak i brisanje zaklada i pokreće likvidacijski postupak, vodi zbirku isprava zaklada te izdaje potvrde iz istih.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga navedenog u stavcima 1. i 2. ovog članka, ukoliko je to određeno posebnim zakonom.