Službeni internet portal Varaždinska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

 • provodi neupravne postupke i upravne postupke u prvom stupnju, vezano uz izdavanje akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja i akata za gradnju, te izdavanje akata  u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, sukladno zakonskoj regulativi i posebnim propisima,
 • nositelj je izrade dokumenata prostornog uređenja županijske razine,
 • surađuje s državnim tijelima i institucijama kao i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u izradi izvješća i drugih dokumenata,
 • obavlja stručne i administrativno tehničke poslove za potrebe procjeniteljskog povjerenstva i druge poslove sukladno propisima o procjeni vrijednosti nekretnina,
 • osigurava logističku podršku te sudjeluje u pripremi i praćenju strateških investicija županijskog i državnog značaja,,
 • prati stanje okoliša, izrađuje odluke, izvješća, planove, programe i druge dokumente iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode, zaštite zraka i gospodarenja otpadom
 • provodi postupke procjene utjecaja zahvata na okoliš kao i postupke ocjene o potrebi procjene, i za postupke strateške procjene, sudjeluje u postupcima ishođenja okolišne dozvole, vodi javne rasprave, sudjeluje u radu povjerenstava koje imenuje nadležno ministarstvo, sudjeluje u izradi prostorno-planske dokumentacije,
 • verificira podatke iz registra onečišćavanja okoliša, osigurava podatke i izvješća za informacijski sustav zaštite okoliša Republike Hrvatske i dostupnost podataka iz djelokruga zaštite okoliša,
 • vodi upravne i stručne postupke za gospodarenje otpadom, izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom, izdavanje suglasnosti na planove gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave i planove sanacija, provjerava planove gospodarenja otpadom proizvođača otpada,
 • vodi upravne i stručne postupke za zaštitu prirode, izdavanje dopuštenja za zahvate u zaštićenim područjima prirode, prethodna i glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, izdavanje posebnih uvjeta zaštite prirode, izdavanje uvjeta građenja i posebnih uvjeta zaštite okoliša,
 • vodi upravne postupke u drugom stupnju i rješava u upravnim stvarima po izjavljenim žalbama na upravne akte nadležnih tijela gradova i općina, donesenih u provedbi općih akata jedinica lokalne samouprave iz područja gospodarenja otpadom,
 • prati stanje, predlaže poduzimanje mjera i analizira izvješća županijskih ustanova i trgovačkih društava, osnovanih u područjima iz nadležnosti Upravnog odjela,
 • surađuje s udrugama, koje obavljaju djelatnost od interesa za opće dobro u područjima iz djelokruga Upravnog odjela,
 • rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima,
 • obavlja poslove po propisima o pravu na pristup informacijama,
 • razmatra predstavke i pritužbe građana,
 • prati propise koji se odnose na djelokrug i područje rada Odjela,
 • pruža savjetodavnu pomoć gradovima i općinama, obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Skupštine ili župana.
 • Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, u sjedištu u Varaždinu, za obavljanje upravnih i stručnih poslova iz područja zaštite okoliša, mjesno je nadležan za područje cijele Varaždinske županije.

 

Upravni odjel, za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva, mjesno je nadležan kako slijedi:

1. SJEDIŠTE VARAŽDIN

 • za područja slijedećih općina: Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Vinica,

2. ISPOSTAVE:

 • sa sjedištem u Ivancu, za područje gradova: Ivanec i Lepoglava, te općina: Bednja, Donja Voća, Klenovnik i Maruševec,
 • sa sjedištem u Novom Marofu, za područje gradova: Novi Marof i Varaždinske Toplice te općina: Breznica, Breznički Hum, Ljubešćica i Visoko,
 • sa sjedištem u Ludbregu, za područje Grada Ludbrega i općina: Martijanec, Mali Bukovec, Sveti Đurđ i Veliki Bukovec.