Službeni internet portal Varaždinska županija

Upravni odjel za proračun i javnu nabavu

Tel: 042/390-548
Fax: 042/390-543
E.mail: proracun@varazdinska-zupanija.hr
Adresa: Franjevački trg 7, 42000 Varaždin

 

 • obavlja poslove pripreme, izrade i provedbe akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Županije,
 • planira, priprema i izrađuje prijedlog proračuna Županije, njegove izmjene i dopune tijekom proračunske godine te prateće opće akte,
 • prati i kontrolira naplatu javnih prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka proračuna te izrađuje godišnje i periodične izvještaje o izvršenju proračuna,
 • predlaže mjere za povećanje prihoda i smanjenja rashoda, utvrđuje proračunska ograničenja potrošnje utvrđena na procjeni prihoda i primitaka te predlaže mjere za uravnoteženje proračuna Županije,
 • obavlja analitičke i stručne poslove vezane uz proračun Županije - priprema posebna financijska izvješća za potrebe upravnih tijela,
 • provodi postupak glede zaduživanja Županije i davanje jamstava, prati zaduženost i izvješćuje o stanju duga,
 • predlaže mjere za unapređenje financijskog poslovanja Županije i vodi brigu o uvođenju sustava unutarnjih kontrola,
 • donosi rješenja o utvrđivanju poreza na cestovna motorna vozila, vodi upisnik izdanih rješenja
 • utvrđuje pravila planiranja i izvršavanja financijskih planova proračunskih korisnika iz nadležnosti Županije radi izrade konsolidiranog proračuna Županije,
 • koordinira poslove organizacije, razvoja i održavanja županijskog sustava riznice,
 • koordinira suradnju s Državnim uredom za reviziju prilikom godišnjeg nadzora financijskog poslovanja Županije, priprema analitička izvješća i očitovanja na utvrđeni revizijski nalaz,
 • prikuplja prijedloge upravnih tijela, izrađuje i predlaže plan nabave Županije za tekuću godinu te njegove izmjene i dopune ,
 • provodi postupke javne nabave za potrebe upravnih tijela Županije i ustanova kojima je Županija osnivač, sukladno odlukama nadležnih tijela,
 • vodi evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima za nabavu roba, radova i usluga te izrađuje godišnja izvješća za potrebe nadležnih tijela,
 • organizira i provodi postupke središnje nabave za županijske ustanove i trgovačka društva, sukladno odlukama nadležnih tijela,
 • obavlja analitičke poslove rezultata provedenih postupaka javne nabave i izvršavanja ugovora u cilju ocjene svrsishodnosti i primjene "načela najbolje vrijednosti  za novac" ,
 • surađuje na provedbi postupaka javno-privatnog partnerstva, obavlja analitičke i stručne poslove oko izvršavanja ugovora o javno-privatnom partnerstvu u financijskom dijelu,
 • obavlja poslove oko predlaganja i kandidiranja projekata od interesa za Županiju i obavlja stručne poslove za programe Europske unije i Republike Hrvatske,
 • rješava u drugom stupnju, po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela i gradova  i općina iz područja poreznih prihoda, u skladu sa zakonom.

Upravni odjel za proračun i javnu nabavu obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga navedenog u stavku 1. ovog članka, ukoliko je to određeno posebnim zakonom.