Službeni internet portal Varaždinska županija

Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj

 • izrađuje opće i pojedinačne akte te stručne prijedloge za provedbu razvojnih mjera poljoprivredne politike na razini Županije i to mjere strukturne politike, mjere zemljišne politike i unapređenja gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, mjere okrupnjavanja i uređenja poljoprivrednog zemljišta,
 • inicira, provodi i nadzire provedbu mjera ruralnog razvoja u suradnji nadležnim ministarstvom i drugim dionicima ruralnog razvoja s razine države i Županije, gradovima i općinama, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i dr.,
 • predlaže i provodi mjere institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji, potiče i pomaže stručno i interesno povezivanje poljoprivrednika te pruža stručnu pomoć proizvođačima, pogotovo obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima,
 • provodi i surađuje u provedbi mjeri izvješćivanja u poljoprivredi i poduzima mjere za unapređenje proizvodnje hrane prema ekološkim načelima,
 • sudjeluje u organizaciji stručnih i gospodarskih manifestacija i promocija te izložbi,
 • provodi aktivnosti vezane uz proceduru proglašenja elementarne nepogode, sukladno Zakonu
 • predlaže i provodi mjere unaprjeđenja lovnog gospodarstva te izrađuje opće i opće i pojedinačne akte  u gospodarenju zajedničkim lovištima i divljači, prati izvršavanje ugovora o zakupu lovišta i plaćanje lovozakupnine, 
 • surađuje s lovačkim i ribolovnim udrugama u cilju razvoja lovnog gospodarstva i promicanja lovnog turizma,
 • rješava u prvom stupnju u upravnim stvarima iz područja lovstva,
 • izrađuje akte i predlaže planove i programe melioracijskog navodnjavanja, gradnje i održavanja građevina za  melioracijsko navodnjavanje i odvodnju, uvođenja naknade za melioracijsko navodnjavanje te vodi postupak dodjele koncesija za pružanje usluge javnoga navodnjavanja, sukladno propisima o vodama i koncesijama,
 • provodi projekte sufinancirane iz fondova Europske unije i državnih tijela,
 • surađuje s udrugama koje obavljaju djelatnost od interesa za opće dobro u područjima iz djelokruga Upravnog odjela,
 • rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima,
 • obavlja poslove po propisima o pravu na pristup informacijama,
 • razmatra predstavke i pritužbe građana,
 • prati propise koji se odnose na djelokrug i područje rada Odjela,
 • pruža savjetodavnu pomoć gradovima i općinama, obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Skupštine ili župana.