Službeni internet portal Varaždinska županija

Upravni odjel za opću upravu

Privremeni pročelnik Upravnog odjela za opću upravu:

Miljenko Plukavec
042/394108
e-mail: miljenko.plukavec@vzz.hr

Zamjenik pročelnika:

Željko Bedeković
e-mail: zeljko.bedekovic@vzz.hr

Pomoćnica pročelnika:

Romana Borak – Jaklin
042/394116
e-mail: romana.borak-jaklin@vzz.hr

Stručna suradnica za osobna stanja građana:

Sandra Vitez
042/394294
e-mail: sandra.vitez@vzz.hr

 • obavlja poslove uredskog poslovanja, otpreme pošte te pismohrane za sva tijela Županije
 • obavlja stručne i administrativno tehničke poslove za potrebe procjeniteljskog povjerenstva i druge poslove sukladno propisima o procjeni vrijednosti nekretnina,
 • obavlja i druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu kojeg drugog upravnog tijela Županije.

Upravni odjel za opću upravu obavlja i povjerene poslove:

 • vodi državne matice, upisuje promjene osobnog imena, naknadne upise, ispravke, dopune, te poništenje upisa u državnim maticama, vodi evidenciju o hrvatskom državljanstvu, vodi registar životnog partnerstva te izdaje dokumente iz istih, verificira upise u državnim maticama, evidenciji o državljanstvu i registru životnog partnerstva,
 • obavlja pripremne poslove za sklapanje braka u vjerskom obliku, radnje za sklapanje braka u građanskom obliku i sklapanje životnog partnerstva te stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske,
 • vodi registar birača, upisuje u registar i vodi evidencije o biračkom pravu, ažurira evidencije popisa birača te izdaje izvatke i potvrde iz istih,
 • nadležnim tijelima daje podatke iz evidencija koje vodi,
 • rješava o pravu na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, izdaje uvjerenja o pokrenutom postupku naknade i očitovanja o činjenicama jesu li određene nekretnine obuhvaćene podnesenim zahtjevima za naknadu,
 • rješava o utvrđivanju vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama za koje zahtjev za naknadu nije podnesen ili je pravomoćno odbijen ili odbačen,
 • rješava o izvlaštenju nekretnina, provodi osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje, odobrava korisniku izvlaštenja obavljanje pripremnih radnji i stupanje u posjed izvlaštene nekretnine u tijeku postupka izvlaštenja, određuje naknade za izvlaštene nekretnine i poduzima radnje za sklapanje nagodbi,
 • rješava o predaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo jedinici lokalne samouprave i određivanju naknade za predano zemljište,
 • utvrđuje pravo vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, te posebno utvrđuje predmet prava vlasništva na tom zemljištu i osigurava zemljišnoknjižnu provedbu rješenja,
 • rješava o obnovi, potpori za popravak i opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata, povratu uloženih sredstava za obnovu - popravak u ratu oštećenih objekata, prelokaciji i zamjeni prava na obnovu za novčana sredstva, drugi objekt ili smještaj u ustanovu socijalne skrbi te naknadi materijalne štete uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija, izdaje uvjerenja i očitovanja po podnesenim zahtjevima za obnovu/potporu,
 • rješava o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika i povratnika te područja posebne državne skrbi,
 • provodi postupke osiguranja dokaza prije pokretanja postupka, ako postoji sumnja da se dokazi neće moći kasnije provesti i provodi izvršenje nenovčanih obveza ako ga ne može provoditi javnopravna tijelo koje je rješavalo u prvom stupnju,
 • odobrava korištenje i pružanje besplatne pravne pomoći, vodi evidenciju o podnesenim zahtjevima, vodi obraču!1e troškova i dostavlja nadležnim tijelima, odlučuje o povratu nepripadna isplaćenih sredstava,
 • obavlja poslove konvalidacije akata izdanih u predmetima upravne naravi,
 • određuje brojčane oznake stvaralaca i primalaca akata na području Županije.
 • Upravni odjel za opću upravu obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga navedenog u stavcima 1. i 2. ovog članka, ukoliko je to određeno posebnim zakonom.

Matični uredi Varaždinske županije organiziraju se kao unutarnje ustrojstvene jedinice Upravnog odjela za opću upravu i to:

 • Matični ured Varaždin
 • Matični ured Cestica
 • Matični ured Petrijanec
 • Matični ured Turčin
 • Matični ured Ivanec
 • Matični ured Bednja
 • Matični ured Lepoglava
 • Matični ured Klenovnik
 • Matični ured Ludbreg
 • Matični ured Novi Marof
 • Matični ured Breznički Hum
 • Matični ured Varaždinske Toplice

Matični uredi iz prethodnog stavka, poslove sukladno propisima o državnim maticama, obavljaju za svoja matična područja, određena propisom o područjima matičnih ureda.