Službeni internet portal Varaždinska županija

Projekti u provedbi

Biciklistička ruta Varaždinske županije

Varaždinska županija prijavila je projekt Biciklistička ruta Varaždinske županije na javni poziv Ministarstva turizma za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2017. godini te je isti odobren.

Opći cilj ovog projekta je podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija.

Posebni ciljevi projekta:

  • Unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda na kontinentu;
  • Razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove na kontinentu;
  • Generiranje ključnog motiva dolaska na kontinentu;
  • Primjerenija valorizacija resursa na kontinentu;
  • Stvaranje nove atrakcijske osnove na kontinentu;
  • Poticanje rasta turističke potrošnje na kontinentu;
  • Povećanje zadovoljstva gostiju ponudom u destinaciji.

Varaždinska županija prijavila je projekt sa proračunom u visini 416.875,00 HRK. Ministarstvo turizma sufinancirati će projekt u ukupnom iznosu od 350.000,00 HRK.

U sklopu projekta izraditi će se Operativni plan razvoja cikloturizma Varaždinske županije sa standardima, Idejni projekt biciklističkih ruta, web stranica i mobilna aplikacija koje će objedinjavati sve vijesti vezane uz sport, rekreaciju i turizam na području županije; također će se postojeće rute dopuniti sa odgovarajućom signalizacijom.

Varaždinska županija projekt provodi u suradnji sa Turističkom zajednicom Varaždinske županije.

 

Projekt razvoja integriranog prijevoza putnika i intermodalnog prijevoza tereta na području regije sjeverne Hrvatske

Varaždinska županija, zajedno sa Međimurskom i Koprivničko-križevačkom županijom, kao partnerima, provodi Projekt razvoja integriranog prijevoza putnika i intermodalnog prijevoza tereta na području regije sjeverne Hrvatske. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen je sa Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture, a Projekt sufinancira Europska unija kroz Operativni program Promet 2007. – 2013. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt sufinancira Europska unija u iznosu od 85%, a ostatak osiguravaju partneri, svaki sa po 5%.

Cilj projekta je izrada Master plana integriranog prijevoza putnika, koji će predložiti smjernice za izradu ciljanih pod-projekata, utvrditi ili pronaći dodatne  mogućnosti implementacije integriranog prijevoza putnika na području sjeverne Hrvatske te pokazati njegovu učinkovitost u odnosu na postojeće prometne modele.

Također, cilj samog Projekta je povećati korištenje javnog prijevoza, bolje povezati ionako komplementarna gospodarstva svih triju županija, promet učiniti ekološki prihvatljivim, smanjiti troškove prijevoza građana te povećati njihovu mobilnost u dnevnim migracijama.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 5,2 milijuna kuna te traje do 30. rujna 2017. godine