Službeni internet portal Varaždinska županija

Prijavljeni projekti

Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu – ZAKOS

Varaždinska županija kao nositelj projekta, je sa partnerima, Međimurskom i Koprivničko-križevačkom županijom, te AZRA-om d.o.o., Hrvatskom udrugom poslodavaca – regionalni ured Varaždin, Sindikatom tekstila, obuće, kože, gume Hrvatske i Tekstilno – tehnološkim Fakultetom prijavila projekt Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu – ZAKOS.

Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativni plan učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020., a poziv je raspisalo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.

Cilj projekta je doprinijeti kvaliteti i kontinuitetu socijalnog dijaloga u sjeverozapadnoj Hrvatskoj kroz osnaživanje stručnih te administrativnih kapaciteta dionika socijalnog dijaloga na području Varaždinske, Koprivničko-križevačke i Međimurske županije. Bez razmjene različitih stavova i prijedloga svih dionika socijalnog dijaloga na području triju partnerskih županija nije moguće pristupiti rješavanju brojnih problema vezanih uz socijalnu politiku i politiku zapošljavanja, poglavito onom slabe zastupljenosti i ograničenog sadržaja bipartitnog dijaloga. U takvim okolnostima dolazi do nepoznavanja mišljenja i stavova drugih o određenim pitanjima, nerazumijevanja situacije iz druge perspektive te se donose odluke koje dovode do konflikata koji nikome nisu u interesu. Komunikacija u svrhu puke razmjene informacija ima pozitivnih strana i predstavlja minimum koji može dovesti do bolje razine komunikacije, ali partneri teže višoj razini na kojoj se razmjenom informacija osigurava intenzivna razmjena mišljenja o prijedlozima mjera za rješavanje određenih problema te na kraju i razini pregovaranja koja predstavlja obvezu nalaženja kompromisnih rješenja. Pri tome, dionici socijalnog dijaloga često nisu usuglašeni ni koja je polazišna točka kao osnovna pretpostavka za početak razgovora.

 

Povećanje efikasnosti i održivosti rada gospodarsko-socijalnih vijeća Bjelovarsko-bilogorske županije, Međimurske županije i Varaždinske županije

Bjelovarsko-bilogorska županija je prijavitelj projekta dok su Međimurska i Varaždinska županija projektni partneri. Kako je u sklopu Uvjeta za prijavitelje propisano da barem jedan partner mora biti netko iz redova socijalnih partnera (sindikati, udruge poslodavaca) ostvarili smo partnerstvo sa sindikatom na ovom projektu.

Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativni plan učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020., a poziv je raspisalo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.

U sklopu samog projekta stavljen je naglasak na jačanje efikasnosti i kapaciteta, te održivost rada gospodarsko-socijalnih vijeća, ali i među samim socijalnim partnerima, te je predviđeno da se isto ostvari prije svega kroz edukacije za izmiritelja, kako bi se adekvatno i efikasno provodili postupci mirenja. Tako je u projektu predviđena edukacija za izmiritelja u trajanju od 5 dana, a koja na kraju osigurava polazniku certifikat za upis u Registar izmiritelja koji se vodi u Ministarstvu pravosuđa. Nadalje se u sklopu projekta predviđaju niz jednodnevnih radionica na teme razvoja komunikacijskih vještina, razvoja organizacijskih vještina, pozicijsko i interesno pregovaranje (gdje polaznici isto stječu certifikat), te radionica o dobroj praksi koju će voditi inozemni stručnjak za miriteljstvo.

 

LokalnE inicijatve za PotcanjE ZapošljavanjA u Varaždinskoj Županiji – LEPEZA VŽ

Lokalne inicijatve za poticanje zapošljavanja – faza III, Europski socijalni fond, OP Učinkoviti ljudski potencijali.

Ciljevi projekta su razvoj kompetencija usmjerenih povećanju konkurentnosti lokalnog gospodarstva te (samo) zapošljivosti stanovništva temeljenog na načelima uključivosti, inovativnosti i cjeloživotnog učenja u skladu sa Lokalnom strategijom razvoja ljudskih potencijala Varaždinske županije 2016.-2020. i daljnji razvoj i povećanje kvalitete (administrativnih, financijskih, operativnih i ljudskih) kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje VŽ županije. Projekt će doprinijeti poboljšanju položaja pripadnika ciljnih skupina na tržištu rada te održivom funkcioniranju LPZ-a VŽ županije.

Lokalna partnerstva za zapošljavanje predstavljaju subjekte zadužene za razvoj politika zapošljavanja na regionalnim razinama koji svojim djelovanjem nadopunjuju nacionalnu politiku inicijativama prilagođenim regionalnim tržištima rada.

Ukupna vrijednost projekta je 1.999.964,77, a intenzitet financiranja 100%. Partneri u projektu su HZZ - Regionalni ured Varaždin, Udruga 'Njezina druga šansa', AZRA d.o.o., te Razvojna agencija Sjever - DAN d.o.o.

 

Arboretum Opeka – Zeleni centar kulture

Varaždinska županija prijavila je projekt obnove kompleksa dvorca i arboretuma Opeka u Marčanu, pod nazivom: Arboretum Opeka – zeleni centar kulture.

Svrha prijave jest odobrenje dodjele financijskih sredstava kako bi se obavile sve pripremne radnje (studijska dokumentacija, priprema projektne dokumentacije za obnovu i dogradnju dvorca, obnovu vrtlareve kuće, bazena, ulaznih portala i ograđivanje kompleksa, spomenika parkovne arhitekture, uvođenje svih potrebnih priključaka…) radi obnove kulturne baštine.

Po navedenom Pozivu izradila bi se projektna dokumentacija te je cilj sa pripremljenom dokumentacijom u budućnosti aplicirati na Grupu aktivnosti B) – Provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine.

Projekt prijavljen  u iznosu 6,1 mln kuna, od čega je sufinanciranje od strane EU u iznosu od 80%, odnosno 85%, ovisno u koju kategoriju trošak pripada dok će preostali dio sufinancirati Varaždinska županija.

Nositelj i prijavitelj projekta je Varaždinska županija, dok su partneri na projektu: Hrvatski restauratorski zavod, Turistička zajednica Varaždinske županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Varaždinske županije te AZRA d.o.o.

Neophodna je suradnja ne samo prijavitelja i projektnih partnera već i svih dionika kulture, turizma i obrazovanja s područja Varaždinske županije. U skladu s time, u projekt su uključeni i suradnici koji će kroz svoj angažman izravno doprinijeti stvaranju i oblikovanju Integriranog programa. Suradnici na projektu su: Gradski muzej Varaždin, Koncertni ured Varaždin, Hrvatsko narodno kazalište Varaždin, Srednja škola Arboretum Opeka i Hrvatski kuharski savez.

Državni ured za upravljanje državnom imovinom, kao nadležno tijelo za upravljanje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske dalo je suglasnost Varaždinskoj županiji da u svoje ime prijavi projekt na javni poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za potporu obnovi kulturne baštine.

 

Urbana Trash kultura

Prijavitelj projekta Urbana Trash kultura je Udruga Trash iz Varaždina, a Varaždinska županija je partner je na projektu. Predviđeno trajanje projekta je od 6. rujna 2017. do 1. ožujka 2018. godine u Varaždinu i u gradovima Varaždinske županije.

Okosnica, tj. glavni dio projekta je Trash Film Festival  -  međunarodni festival nisko-buđetnih filmova. Ostali popratni projekti također su vezani uz film i kulturu, a usmjereni su prema mladima kao ciljnoj skupini 15 – 25 godina, s naglaskom na mlade u nepovoljnom položaju.

 

Bridge for innovation for mediterranean basin – IINNOBRIDGE4MED

Prijavitelj projekta IINNOBRIDGE4MED je Tehnološki park iz Varaždina, a Varaždinska županija je partner je na projektu.E'Innobridge4MED je okvir koji olakšava proces internacionalizacije mladih tvrtki, poduzetnika, mikromultinacionalnih i malih i srednjih poduzetnika koje podržavaju istraživačke skupine iz sveučilišta i koje vode znanstveni i tehnološki parkovi.

Partneri na projektu su Jaume I University General Fondation iz Španjolske, Tehnološki park Varaždin, Tehnology Partk Ljubljana Ltd. iz Slovenije, Tecnopolis PST iz Italije, Patras Science park S.A. iz Grčke i Taguspark iz Portugala, dok je Varaždinska županija pridruženi partner koji će pružati platformu za umrežavanje i komunikaciju između predstavnika JLRS i obrazovnog sustava.

Cilj You'Innobridge4MED je suradnja među svim projektnim partnerima koji će olakšati integraciju i međusobnu suradnju svim malim i srednjim poduzećima, R&D grupama i promicati poslovna ulaganja u istraživanje i razvoj, pojačavajući pametan i održiv rast kako bi se promicala tehnologija i inovacija.

 

Volonterski centar Varaždinske županije

Varaždinska županija zajedno s Udrugom Lumen, Ludbreg prijavila je projekt Volonterski centar Varaždinske županije ukupne vrijednosti projekta 50.000,00 kuna.

Projekt će doprinijeti razvoju i promociji volonterstva na području RH i Varaždinske županije kroz osnivanje lokalnog volonterskog centra sa sjedištem u Ludbregu.

Posebni ciljevi projekta:

  • povećati broj građana (posebice mladih) uključenih u volonterske aktivnosti na području lokalne zajednice, regije, te na nacionalnoj razini,
  • povećati broj organizatora volontiranja na lokalnom području, području više županija, odnosno na nacionalnoj razini,
  • unaprijediti partnerske odnose između organizacija civilnog društva i jedinica lokalne i područne samouprave, te drugih institucija na lokalnoj i nacionalnoj razini u provedbi volonterskih projekata,
  • poboljšati praksu vrednovanja volontiranja i priznavanja kompetencija stečenih volontiranjem koje će se moći primijeniti u daljnjem obrazovanju i zapošljavanju (osobito mladih).

 

Adria-Balkan REgional CAPacity Building Network for democratic participation and co-operation of municipalities and their citizens – RECAP

Varaždinska županija sudjeluje kao partner u projektu prijavljenog na natječaj Europa za građane „Adria-Balkan REgional CAPacity Building Network for democratic participation and co-operation of municipalities and their citizens - RECAP“, koji je prijavljen na natječaj Aktivnost 2: Demokratski angažman i civilno sudjelovanje; Mjera 2.2. „Mreže gradova“. Prijavitelj Projekta je Ured štajerske Vlade, a osim Varaždinske županije, partneri na Projektu su Akademija Graz, Skupnost općin Slovenije, Sarajevska razvojna agencija SERDA – Bosna i Hercegovina, Stalna konferencija gradova i opština - Srbija, Unione territoriale intercomunale Della Carnia - Italija i Vas županija – Mađarska.

Opći cilj projekta je interkulturalno razumijevanje, razumijevanje povijesti i raznolikosti Europske unije, tolerancija i demokratsko sudjelovanje građana na lokalnoj i europskoj razini. Specifični cilj projekta je poticanje demokracije i participacije građana na razini Europske unije, razvijajući njihovo razumijevanje za politiku na razini Unije i promicanje mogućnosti za društveni i interkulturalni angažman, volonterstvo i borba protiv ksenofobije. Projektom će se provesti niz radionica i razmjena informacija za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i građane u sedam europskih zemalja sa jasnim regionalnim naglaskom na jadransko-balkansko područje.

Ukupna vrijednost projekta je 132.500,00 €, a predviđeno trajanje projekta je od 01.09.2017. do 31.08.2019. Varaždinska županija sudjelovat će u troškovima Projekta u iznosu 12.500,00 €, a koji će se u konačnici sufinancirati u cjelokupnom iznosu od strane EU.