Službeni internet portal Varaždinska županija

Dokumenti

Procjena rizika od velikih nesreća Varaždinske županije Odluka o procjeni rizika i procjenu rizika 18.10.2019.- Strateška studija utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije VŽ do 2020. godine DATUM OBJAVE: 18.10.2019. Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Varaždinske županije Gospodarska slika Varaždinske županije 2017. Riješenje o imenovanju članova stožera civilne zaštite VŽŽ Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća VŽŽ Smjernice za izradu Procjene rizika od velikih nesreća na području Varaždinske županije DATUM OBJAVE: 31.01.2017. Godišnji plan energetske učinkovitosti Varaždinske županije 2016. DATUM OBJAVE: 28.01.2016. Odluka o donošenju Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Varaždinske županije za 2016. godinu DATUM OBJAVE: 28.01.2016. Strategija razvoja turizma Varaždinske županije 2015.-2025. Plan zaštite od požara - VŽ županija DATUM OBJAVE: 24.12.2015. Procjena ugroženosti od požara - VŽ županija DATUM OBJAVE: 24.12.2015. PRAVILNIK O DODJELI SREDSTAVA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA DATUM OBJAVE: 22.11.2015. Regionalni razvojni koncept Varadinske županije 23 09 2015 DATUM OBJAVE: 11.11.2015. Statistički podaci o gospodarstvu Varaždinske županije Županijska razvojna strategija Varaždinske županije Plan civilne zaštite Varaždinske županije Plan zaštite i spašavanja Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za Varaždinsku županiju Poticaji i olaškice za investitore u Varaždinskoj županiji BUSINESS INCENTIVES AND RELIEFS FOR INVESTORS IN THE VARAŽDIN COUNTY Energetska bilanca Varaždinske županije Izvorišta Belski dol - Prijedlog programa za provođenje mjera zaštite i sanacije u zonama sanitarne zaštite