Službeni internet portal Varaždinska županija

Pristup informacijama

1) Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada tijela Varaždinske županije;

2) Opći akti i odluke koje donose tijela Županije, kojima se utječe na interese korisnika

3) Nacrti općih akata za koje se provodi postupak savjetovanja s javnošću

4) Godišnji planovi, programi, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i drugi odgovarajući dokumenti koji se odnose na područje rada tijela Županije

5) Registri i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz nadležnosti tijela Županije

6) Informacije o javnim uslugama upravnih tijela Varaždinske županije

7) podaci o izvorima financiranja, proračun, financijski planovi te podaci i izvješća o izvršenju proračuna, financijskog plana ili drugog odgovarajućeg dokumenta i sl.

8) Informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima